Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Παλαμά της κατεδάφισης επικίνδυνων κτιρίων λόγω πλημμύρας με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ
5 July 2024
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αλλάξει ανεπανόρθωτα – Τι πιθανότητες έχει ο Στάρμερ να πετύχει;
6 July 2024

Αλλάζει το rebate στα ιατροτεχνολογικά το υπουργείο υγείας

Με ανακοίνωση έκπληξη πριν από λίγο ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με το άρθρο 66 καθορίζει το ποσό έκπτωσης (rebate) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που προμηθεύονται τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τα νοσοκομεία του Δημοσίου οποιασδήποτε μορφής.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

  1. Για κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν που προμηθεύονται με δημόσια σύμβαση, μέσω της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας ή απευθείας, τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς και όλα τα δημόσια νοσοκομεία, καθιερώνεται, από την 1η.1.2024, κλιμακούμενο ποσό έκπτωσης (rebate).

  2. Ως βάση υπολογισμού του ποσού έκπτωσης που αντιστοιχεί σε κάθε προμηθευτή των παραπάνω προϊόντων και ανά νοσοκομείο, ορίζεται ο όγκος του τζίρου ανά προμηθευτή και ανά νοσοκομείο, του προηγούμενου τριμήνου, βάσει του αθροίσματος των τιμολογίων που εκδίδουν οι προμηθευτές προς τα νοσοκομεία της παρ. 1 με τα οποία συμβάλλονται, σε κάθε ένα χωριστά. Ο υπολογισμός, η επιβολή και η είσπραξη του ποσού της έκπτωσης πραγματοποιούνται από τον εκάστοτε φορέα που διενεργεί την προμήθεια.

  3. Ο φορέας που διενήργησε την προμήθεια δύναται να συμψηφίζει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τα οφειλόμενα από τους προμηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ποσά, που προκύπτουν από την υποχρέωση έκπτωσης (rebate) του παρόντος, με ισόποσες οφειλές της προς αυτούς.

  4. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του ποσού έκπτωσης της παρ. 1, αυτό εισπράττεται με τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄190).

  5. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τα οποία δεν αποδόθηκε το ποσό της έκπτωσης, δεν εξοφλούνται.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, καθορίζονται το ποσό της έκπτωσης, η αναπροσαρμογή αυτού, ο τρόπος και ο χρόνος υπολογισμού και επιβολής του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: