Κρέμα ρυτίδων έκφρασης
17 October 2019
100.000 πρόστιμο διότι σατίρισε καρκινοπαθή
18 October 2019

Αλλαγές στα έξοδα μετακίνησης Αιρετών στις Περιφέρειες

Την αντικατάσταση του αρ.184 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) όπως είχε τροποποιηθεί από το αρ.34 του ν.4483/2017, επιφέρει το αρ.183 του υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου.

Πρόκειται για τη νομοθετική ρύθμιση που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο των αποζημιώσεων, δαπανών μετακίνησης και λοιπών εξόδων των Αιρετών των Περιφερειών, ήτοι των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων.

Συγκεκριμένα επεκτείνει την καταβολή των εξόδων μετακίνησης και για τις περιπτώσεις μετακίνησης προς τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της αυτής Περιφέρειας, αλλά και σε κάθε άλλο προορισμό εκτός της Περιφέρειας, πάντοτε βέβαια για εκτέλεση υπηρεσίας.

Ας δούμε, λοιπόν, τι θα ορίζει στο εξής το αρ.184 του Καλλικράτη:

Ι]Οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας ή της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εκλέχτηκαν, για εκτέλεση υπηρεσίας μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κατά παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων μετακίνησης.

Σε περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να μετακινηθούν χωρίς απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

ΙΙ]Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της υποπαρ.Δ9 του αρ.2 του ν.4336/2015 (Α΄ 95).

ΙΙΙ] Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι Αντιπεριφερειάρχες δικαιούνται τις δαπάνες μετακίνησης της υποπαρ.Δ΄9 του αρ.2 του ν.4336/2015, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Οικονομικής Επιτροπής και των λοιπών διοικητικών Επιτροπών, καθώς και για μετακίνηση στην έδρα της Περιφέρειας ή στην έδρα των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περιφέρειας ή εκτός Περιφέρειας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

Για τον υπολογισμό των δαπανών του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας τους από την έδρα της Περιφέρειας.

IV] Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των λοιπών διοικητικών Επιτροπών.

Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνεδριάσεις τον μήνα είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της μηνιαίας αποζημίωσης του Περιφερειάρχη.

Comments are closed.

%d bloggers like this: