Ψηφίστηκε και τροπολογία για τους ναυαγοσώστες
3 Ιουνίου 2021
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών
3 Ιουνίου 2021

Δήμος Μουζακίου: Προσλήψεις 8 συμβασιούχων στην πυροπροστασία

Σε 8 προσλήψεις με τρίμηνες συμβάσεις για την πυροπροστασία προχωρά ο Δήμος Μουζακίου όπως γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Ιουνίου και μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που προηγήθηκε.

Ειδικότερα θα προσληφθούν 8 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην πυροπροστασία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

  1. Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Μουζακίου (Δ/νση: Καραισκάκη 1-ΤΚ 43060 ,Μουζάκι) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. Πληροφορίες κ.Τσιρογιάννης ,τηλ. επικοινωνίας 24453-50119.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: