Πεκίνο: Ο Κινέζος πρεσβευτής στις ΗΠΑ συνάντησε τον Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο
2 July 2023
ΗΠΑ: «Ναι» από Τραμπ στις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου
2 July 2023

Δημοπρατείται η προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεμετρίας Δήμου Σοφάδων

Δημοπρατείται με ανοικτό, ηλεκτρονικό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό η πράξη με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεμετρίας Δήμου Σοφάδων», ο προϋπολογισμός του οποίου προσεγγίζει τα 5.000.000€.

Το διαγωνισμό προκήρυξε το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.), στο οποίο ο Δήμος Σοφάδων είναι μέλος. Το Δ.Ε.Π.Α.Ν. είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 με στόχο να υποστηρίζει τους δήμους μέλη του για την αξιοποίηση προγραμμάτων, τη διοικητική υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών τους την ωρίμανση έργων, καθώς και την ανάθεσή τους, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση του σημαντικού έργου του Δήμου Σοφάδων,

Ποιο είναι το αντικείμενο της πράξης
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:
-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 43 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές, υδατόπυργους, γεωτρήσεις και αντλιοστάσια),
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 1 Σταθμού Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.) για την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων παροχής, πίεσης και την εξελιγμένη διαχείριση της πίεσης σε κρίσιμο σημείο του εσωτερικού δικτύου,
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 18 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.) για την παρακολούθηση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου,
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 15 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας Νερού (Τ.Σ.Ε.Π.Ν.) για την παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων του νερού και της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου,
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 5.000 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) για την παρακολούθηση της κατανάλωσης στις απολήξεις του δικτύου,
-Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για τον προγραμματισμό, τον έλεγχο διαρροών και της ποιότητας του νερού,
-Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά και εφαρμογές και Υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης με τίτλο : «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σοφάδων» και αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  4.919.080 € συμεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ενώ προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: