Άγρια καταδίωξη στα βόρεια προάστια μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
8 November 2021
Ασκληπιεία #en_drasei: Μέσα στη φύση οι εκδηλώσεις στον Δ. Τρικκαίων για τον καρκίνο του πνεύμονα
8 November 2021

Δημόσιο -ΟΤΑ: Ανησυχία για το face control στους ανεμβολίαστους

Óôéãìéüôõðï áðü ðåñéï÷Þ ôçò Åëåõóßíáò üðïõ ôÝèçêå óå êáèåóôþò áõóôçñïý lockdown ëüãù áõîçìÝíïõ åðéäçìéïëïãéêïý öïñôßïõ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 18 Äåêåìâñßïõ 2020. Ôá ìÝôñá èá Ý÷ïõí éó÷ý ãéá ìßá åâäïìÜäá êáé ìåôáîý Üëëùí áöïñïýí ôï êëåßóéìï óôï ëéáíåìðüñéï, ìáæéêÜ ôåóô êáé áðáãüñåõóç êõêëïöïñßáò áðü ôéò 6 ôï áðüãåõìá ùò ôéò 5 ôï ðñùß. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Ανησυχία για τον τρόπο εφαρμογής των νέων μέτρων αλλά και τις αντιδράσεις των ανεμβολίαστων πολιτών στους οποίους ζητείται, πλέον, rapid ή μοριακό τεστ για την είσοδο τους σε Δημόσιο και ΟΤΑ, εκφράζουν αιρετοί αλλά και εργαζόμενοι σε δήμους, περιφέρειες και δημόσιο τομέα.

Το πρώτο θέμα που θέτουν είναι πώς θα γίνονται οι έλεγχοι των πολιτών, ειδικά σε δήμους που δεν έχουν Δημοτική Αστυνομία. Οι δήμαρχοι που εκ των πραγμάτων οι υπηρεσίες του βρίσκονται πλησιέστερα στον πολίτη έχουν μία ακόμη σπαζοκεφαλιά να λύσουν. Στις περιπτώσεις, μάλιστα, που δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία, τα «κάστανα από τη φωτιά» θα κληθούν να βγάλουν οι κλητήρες που βρίσκονται στις εισόδους των δημαρχείων. Το ίδιο πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπίσουν και τα δημοτικά ΚΕΠ. Αναφορικά με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες, το θέμα του ελέγχου φαίνεται να είναι πιο απλό, καθώς πολλές από αυτές διαθέτουν προσωπικό φύλαξης (σεκιούριτι)

Το δεύτερο (και σοβαρότερο) θέμα που τίθεται είναι «τι κάνουμε στην περίπτωση που κάποιος θελήσει να μπει χωρίς έλεγχο σε δημόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή, ειδικά αν ο ελεγκτής είναι ένας απλός υπάλληλος, η μόνη λύση είναι να κληθεί η Αστυνομία.

Comments are closed.

%d bloggers like this: