Ηλεκτρονική κάρτα εργασίας: Τι αλλάζει στο ωράριο των εργαζομένων
21 October 2019
Συνοπτικό Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο για Σταθμούς Ανεφοδιασμού Υδρογόνου (HRS)
21 October 2019

Δ. Λαρισαίων: Προσλήψεις για υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Γνωστοποιείται η πρόθεση του ∆ήµου Λαρισαίων να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του Τµήµατος Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασµού µε αντικείµενο τη διοικητική διαχείριση του έργου “ Mingle ” που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον, ο δήμος προτίθεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του Τµήµατος Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασµού µε αντικείµενο την διαχείριση του έργου “The Playful Paradigm” του Ευρωπαϊκού προγράµµατος URBACT III.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Comments are closed.

%d bloggers like this: