Περιφέρεια Θεσσαλίας: 7.900 σύγχρονα φωτιστικά LED
23 Νοεμβρίου 2020
Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στην Καρδίτσα
23 Νοεμβρίου 2020

Με ποιες προϋποθέσεις συνεχίζεται η χρηματοδότηση παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ λόγω μέτρων κατά της πανδημίας

Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ι. Τσακίρη ορίζονται οι προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης βρεφικών σταθμών, βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται λόγω της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊου COVID-19 ή λόγω ύπαρξης κρούσματος/κρουσμάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση οι πληρωμές για δομές ή φορείς που ανήκουν σε ΟΤΑ ή στα νομικά πρόσωπα αυτών, μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης.
β) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) ιδιωτικού δικαίου (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
βα) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, η δομή – εργοδότης δεν έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του αναλογούντος προσωπικού της (εκπαιδευτικού και βοηθητικού) που απαιτείται για την
παροχή του συνόλου των υπηρεσιών [στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020-2021 βάσει των ενεργοποιημένων «αξιών τοποθέτησης» (vouchers)] σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε δομή,
ββ) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, η δομή – εργοδότης δεν έχει αιτηθεί ή εισπράξει ούτε θα αιτηθεί ή εισπράξει οποιασδήποτε μορφής μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση που θεσμοθετείται ή θα θεσμοθετηθεί λόγω των συνεπειών της πανδημίας και των μέτρων για την ανάσχεση αυτής και δεν έχει κάνει χρήση της δυνατότητας καταβολής μειωμένου μισθώματος.
βγ) Η δομή – εργοδότης αποστέλλει στην ΕΕΤΑΑ με ηλεκτρονικό τρόπο υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις των εδαφίων βα) και ββ). Η χρονική περίοδος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης προσδιορίζεται από την ΕΕΤΑΑ.

Για τις λοιπές δομές που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση, πέραν την ισχύ των παραπάνω, συνεχίζεται από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας εκάστης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα στοιχεία α, β.βα και β.ββ.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: