Ανοιχτά την Πέμπτη όλα τα σχολεία στα Τρίκαλα
17 Φεβρουαρίου 2021
Αλλάζει όψη η συνοικία του Αγ. Κωνσταντίνου στην Λάρισα
17 Φεβρουαρίου 2021

Νέα απόφαση για τη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ

Με υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 604) καθορίζονται νέοι και εν πολλοίς αυστηρότεροι όροι για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των περιφερειών.

Σύμφωνα με την απόφαση Σκυλακάκη όλοι οι παραπάνω φορείς είναι υποχρεωμένοι να ανοίξουν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για τους φορείς που ήδη τηρούν αυτόν τον λογαριασμό δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. Επίσης οι Φορείς των οποίων το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στο τέλος κάθε μήνα δεν υπερβαίνει σε συστηματική βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, δεν υποχρεούνται στο άνοιγμα αυτού του λογαριασμού.

Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης λοιπόν, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των περιφερειών, πρέπει να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (εφεξής ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τα κεφάλαια που τα έχουν μεταφέρει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου
Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μπορούν να διατηρούν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους και εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα παρέχει στον φορέα τη δυνατότητα:
α) να κάνει χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας,
β) να διενεργεί συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακών ηλεκτρονικών εφαρμογών.
Σε κάθε περίπτωση και παρά την τυχόν συνδρομή των ανωτέρω κριτηρίων, οι φορείς μπορούν να τηρούν τους εν λόγω λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι Φορείς των οποίων το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στο τέλος κάθε μήνα δεν υπερβαίνει σε συστηματική βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και οι τραπεζικές συναλλαγές τους μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος, μπορούν να τηρούν το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ.

Επίσης οι Φορείς πρέπει να μεριμνήσουν για τον περιορισμό του αριθμού των τραπεζικών τους λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ, στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, να προβαίνουν στο κλείσιμο των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών, των λογαριασμών με ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα, καθώς και λογαριασμών των οποίων έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν και μεταφέρουν τα υπόλοιπά τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Υποχρεωτικές συναλλαγές των Φορέων μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
Οι επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικά τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, βάσει των σχετικών αποφάσεων του υπουργείου Εσωτερικών, δύναται να αποδίδονται με μεταφορά από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Επίσης οι κάθε είδους αμοιβές προσωπικού των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που διεκπεραιώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) καθώς και οι κάθε είδους κοινωνικές παροχές που διενεργούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς οργανισμούς (πληρωμή δικαιούχων, απόδοση κρατήσεων), καταβάλλονται υποχρεωτικά με χρέωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης των Φορέων, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η εφαρμογή των παραπάνω υποχρεώσεων δρομολογείται με τη σταδιακή ένταξη των Φορέων στη νέα διαδικασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τη συνδρομή της Τράπεζας της Ελλάδος, εντός του έτους 2021.
Από αυτήν την υποχρέωση εξαιρούνται και πάλι οι Φορείς των οποίων τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος κάθε μήνα δεν υπερβαίνουν σε συστηματική βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Μητρώο των λογαριασμών των Φορέων στο ΓΛΚ

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παρακολουθεί τουλάχιστον σε μηνιαία βάση τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασμών των Φορέων που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην ταμειακή διαχείριση και στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και τηρεί Μητρώο των λογαριασμών αυτών. Για την υλοποίηση του παραπάνω μέτρου όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούνται να αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το αργότερο μέχρι την πέμπτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Ταμειακός προγραμματισμός Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταρτίζει και διαχειρίζεται επίσης για λογαριασμό του υπουργού Οικονομικών ενιαίο ταμειακό πρόγραμμα με σκοπό την παρακολούθηση της συνολικής ρευστότητας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την αποτελεσματική διαχείριση των πλεονασμάτων τους και τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας των πληρωμών τους. Το ενιαίο ταμειακό πρόγραμμα προκύπτει από τον υποχρεωτικό ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος καλύπτει τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους και αναλύεται τουλάχιστον σε μηνιαία και δεκαπενθήμερη βάση. Σε δεκαπενθήμερη βάση ο ταμειακός προγραμματισμός καλύπτει περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών

Όριο ρευστότητας σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ
Η αναγκαία ρευστότητα που οι Φορείς διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους, προκύπτει από τον ταμειακό προγραμματισμό του Φορέα όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα ταμειακού προγραμματισμού. Το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ ισούται με τις εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ανάγκες του Φορέα (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το επόμενο δεκαπενθήμερο οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω των λογαριασμών που τηρούν οι φορείς στα ιδρύματα αυτά. Το όριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε συστηματική βάση το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των διαθεσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014.

Επιβολή κυρώσεων
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Φορέων με (α) το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, (β) τη μεταφορά της πλεονάζουσας ρευστότητας σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και (γ) την κατάρτιση και υποβολή ταμειακού προγραμματισμού, ενεργοποιείται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 16 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) με την έκδοση σχετικών αποφάσεων, στην οποία προβλέπονται τα εξής: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργού είναι δυνατή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με τις διατάξεις των παραγράφων 10, 14 και 15, η καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. του φορέα, των εκτελεστικών του οργάνων και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.».

Έναρξη ισχύος των διατάξεων της απόφασης Σκυλακάκη που προβλέπουν την υποβολή του πίνακα με τα στοιχεία του ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ισχύουν πιλοτικά μόνο για τους 36 Φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα της, μεταξύ αυτών οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου.

Η ημερομηνία πρώτης υποβολής του πίνακα ταμειακού προγραμματισμού για το οικονομικό έτος 2021, θα καθοριστεί με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται από όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: