Αυξάνεται η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 για το Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο Down στη Λάρισα
7 September 2022
«Κόκκινος συναγερμός» στην Αμαζονία: Ανεπανόρθωτα κατεστραμμένο το 26% του πρασίνου
7 September 2022

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος διαβούλευσης θεματικών ομάδων για την κοινωνική ένταξη στη Θεσσαλία

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας (ΠεΠΚΕ) ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο συναντήσεων των θεματικών ομάδων διαβούλευσης με τη διενέργεια των διαδικτυακών διαδικασιών διαβούλευσης για την κοινωνική ένταξη, με στόχο την ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπισή τους. Στις συναντήσεις αυτές κατατέθηκαν κείμενα βάσης από τους υπευθύνους των θεματικών ομάδων και συζητήθηκαν από τα μέλη κάθε ομάδας.Συγκεκριμένα, οι ομάδες εργασίας ήταν οι παρακάτω:1. Μακροχρόνια ανεργία και τους NΕΕTs. Επιστημονικά υπεύθυνη: Μαρία Γρηγοριάδου, στέλεχος της ΔΥΠΑ Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας (Πρώην ΟΑΕΔ) – Συντονίστρια: Αθηνά Χρυσοχού, στέλεχος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.2. Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές και την βέλτιστη εφαρμογή παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης. Επιστημονικά υπεύθυνος: Παύλος Μπεμπές, στέλεχος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – Συντονίστρια: Αικατερίνη (Καίτη) Βελεσιώτη υπεύθυνη του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας.3. Άτομα με Αναπηρία. Επιστημονικά υπεύθυνη: Αντωνία Tρικαλιώτη Γενική Γραμματέας του Οργανισμού i-living – Συντονιστής: Στέφανος Πάϊκος Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Π.ΟΜ.ΑμεΑ. Θεσσαλίας.4. Ρομά. Επιστημονικά υπεύθυνος: Χρήστος Γκόβαρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Συντονιστής: Μανόλης Ράντης, μέλος της Task force για τους Ρομά του Υπουργείου Εργασίας.5. Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Επιστημονικά υπεύθυνος: Δημήτριος Φεγγίτης, στέλεχος της ΕΕΤΑΑ – Συντονιστής: Βασίλειος Μπέλης, Πρ. Γενικός Διευθυντής της ΑΝΚΑ Α.Ε.6. Βελτίωση των Ικανοτήτων των Φορέων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης. Επιστημονικά υπεύθυνος: Νίκος Αντωνάκης, στέλεχος του ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου – Συντονίστριες: Έφη Βαλωμένου και Βίλυ Οικονόμου, στελέχη της ΔΥΠΑ Μαγνησίας (Πρώην ΟΑΕΔ).Στην πρώτη ομάδα (των ανέργων) αφού επισημάνθηκε η ύπαρξη πολλών θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν αναφορικά με το ζήτημα της ανεργίας γενικότερα και τις ιδιαίτερες δυσκολίες στο θέμα των μακροχρόνια ανέργων και των Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (NΕΕTs), επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάγκη σχεδιασμού ενός νέου ολοκληρωμένου μηχανισμού διαλειτουργικότητας μεταξύ φορέων, με στόχο τη σύξευξη προσφοράς και ζήτησης της εργασίας.Στη δεύτερη ομάδα υπήρξε η διαπίστωση ότι για τις περισσότερες ευπαθείς ομάδες υπάρχουν δομές και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες τους, όμως αυτές πρέπει να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν και να συντονιστούν με έναν αποτελεσματικότερο τρόπο μεταξύ τους. Προκύπτουν δε και νέες ανάγκες κυρίως στον τομέα της άνοιας, όπου πρέπει να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δομών για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού που είναι σε ιδιαίτερη έξαρση.Η τρίτη ομάδα που ασχολήθηκε με τα θέματα των ΑμεΑ, προέκρινε τα ζητήματα της προσβασιμότητας και της αποϊδρυματοποίησης, μέσα, όμως από ένα νέο πλαίσιο το οποίο προϋποθέτει αλλαγή προσέγγισης αναφορικά με την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τα ΑμεΑ τα οποία πρέπει να συμμετάσχουν ισότιμα σε κάθε κοινωνική διαδικασία και όχι με όρους διάκρισης και η Πολιτεία να μεριμνήσει ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες που το επιτρέπουν. Επίσης προτάθηκε η ανάπτυξη μηχανισμού προστασίας των ΑμεΑ για τις περιπτώσεις έκτακτων φαινομένων και φυσικών καταστροφών.Στην τέταρτη ομάδα των Ρομά έγιναν αναφορές σε προτεινόμενες παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της στέγασης, της απασχόλησης και της υγείας και διαπιστώθηκαν αποτυχίες στο παρελθόν στους παραπάνω τομείς λόγω εσφαλμένων προσεγγίσεων. Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της ολιστικής παρέμβασης η οποία, φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στη συγκεκριμένη περίπτωση.Σην πέμπτη ομάδα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑλΟ), αφού επισημάνθηκαν οι καθυστερήσεις που υπήρξαν στην υλοποίηση ειδικών χρηματοδοτούμενων δράσεων από επιτελικούς φορείς για τη γενικότερη ενεργοποίηση του τομέα, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει μια καταγραφή που θα περιλαμβάνει το σύνολο των φορέων της ΚΑλΟ στη Θεσσαλία και στη συνέχεια να ιεραρχηθούν οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν οι δράσεις.Τέλος η έκτη ομάδα επικεντρώθηκε στις αδυναμίες που υπάρχουν εκ μέρους των φορέων αναφορικά με έναν ενιαίο και συστηματικό τρόπο καταγραφής και τήρησης στοιχείων, όπως και στην απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων. Ως κεντρικός στόχος τέθηκε η δημιουργία ενός ενιαίου λογισμικού το οποίο θα υποστηρίζει το έργο των αρμόδιων φορέων.Σε όλες τις ομάδες διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια με στοχευμένα ερωτήματα επί των κρίσιμων θεμάτων κάθε θεματικής, τα οποία θα συμπληρωθούν το επόμενο διάστημα και θα επεξεργαστούν από τους υπευθύνους των ομάδων.Οι διαδικασίες εξελίσσονται με ικανοποιητικό τρόπο και ήδη έχουν προκύψει και αναδειχθεί αρκετά ενδιαφέροντα θέματα που θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αξιοποιηθούν καταλλήλως.Ο δεύτερος κύκλος των συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022 με νέες επεξεργασμένες προτάσεις που θα προκύψουν από τα ερωτηματολόγια και τις απόψεις που κατατέθηκαν από τα μέλη που συμμετείχαν.Να σημειωθεί ότι το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ «Θεσσαλία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πηγή: https://www.thessaly.gov.gr/enimerosi/deltiotypou/45721

Comments are closed.