Ενισχύεται η συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Γραφείο ΕΟΤ Ρουμανίας- Σειρά δράσεων για την προβολή των τουριστικών προορισμών στη ρουμανική αγορά
31 May 2023
Παράγωγα: Με αύξηση στη νευρικότητα διατήρηση του τζίρου
31 May 2023

Ο Κ. Τζανακούλης ακύρωσε απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού και δικαίωσε το ΤΟΕΒ Τιτανίου!

Ηχηρή απόφαση με αποδέκτη τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό “έσκασε” την Τετάρτη 31 Μαΐου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ .Ελλάδας και τον Γραμματέα της, Κώστα Τζανακούλη.

Πρόκειται για απόφαση αν όχι μοναδική -τουλάχιστον εξαιρετικά σπάνια- καθώς ακυρώνει απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας που δεν πέρασε μετά από προσφυγή που κατέθεσε ο ΤΟΕΒ Τιτανίου Παλαμά.

Η απόφαση σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net αφορά τη μη έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Τ.Ο.Ε.Β. Τιτανίου μετά από προηγηθείσα εισήγηση της Υπηρεσίας. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης απόφασης του κ. Αγοραστού ήταν ο ΤΟΕΒ Τιτανίου να μην έχει στα τέλη Μαΐου εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2023 ώστε -μεταξύ άλλων- να μην μπορεί να προχωρήσει στις απαιτούμενες εποχιακές προσλήψεις αλλά και σε χωματουργικές εργασίες που θα εκτελούσαν χειριστές μηχανημάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προς διευκόλυνση των μελών του.

Σε ότι αφορά την αναλυτική καταγραφή της υπόθεσης το Τμήμα Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε Καρδίτσας δεν ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Τ.Ο.Ε.Β., διότι, σύμφωνα με το με αριθμό 199642/17-05-2023 έγγραφο, «Κατά τον έλεγχο στο σκέλος των εξόδων κεφάλαιο 1 “έξοδα διοίκησης” διαπιστώθηκαν ποσά για την κάλυψη ημεραργιών και μετακινήσεων μελών Δ.Σ. (16.000 ευρώ) και ποσά για την κάλυψη ημεραργιών-αποζημιώσεων συνελεύσεων αντιπροσώπων Γ.Σ. (3.400 ευρώ). Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 11586/09-06-2020 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας οι αμοιβές μελών Δ.Σ. θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συνεπώς τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται ημεραργιών. … Επιπροσθέτως, σε νέο έγγραφό της η Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας (9033/02-05-2023) επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι: “… οι ημεραργίες ως μορφή αποζημίωσης ή αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη διοικητικού συμβουλίου των Τ.Ο.Ε.Β. θεωρούνται αμοιβές από μισθωτή εργασία”. Ύστερα από τις διευκρινήσεις αυτές της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και με δεδομένο ότι οι παραπάνω αμοιβές θεωρούνται έμμισθη εργασία η Υπηρεσία μας αδυνατεί να εγκρίνει το συγκεκριμένο σκέλος του προϋπολογισμού. …».

Ο ΤΟΕΒ Τιτανίου ωστόσο προσέφυγε εμπρόθεσμα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας υποστηρίζοντας ότι:

“η εγγραφή στον προϋπολογισμό των επίμαχων ποσών αφορά αποζημιώσεις και όχι αμοιβή, καθώς πρόκειται για ποσά για την κάλυψη εξόδων και δαπανών και όχι εισόδημα από αμοιβή. Επιπλέον, επικαλείται τα με αριθμούς 627/143029/15-05-2023 και 260/72509/26-05-2022 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τα οποία έχουν απαντήσει σε ερωτήματα που είχε υποβάλει ο Οργανισμός σχετικά με το θέμα. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι: «Η ημερήσια αποζημίωση εντάσσεται στις δαπάνες μετακίνησης (οδοιπορικά έξοδα) για εκτέλεση υπηρεσίας του Οργανισμού και είναι το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας. Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται δαπάνες μετακίνησης (οδοιπορικά έξοδα) σε περίπτωση μετακίνησης εκτός της έδρας του Οργανισμού ή της κατοικίας τους για εκτέλεση υπηρεσίας του Οργανισμού πλήρως αιτιολογημένης (Ν. 4336/2015, παράγραφος Δ, υποπαράγραφος Δ9). Δαπάνες μετακίνησης (οδοιπορικά έξοδα) δεν δικαιούνται οι αντιπρόσωποι στη Γ.Σ. (άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού των Τ.Ο.Ε.Β. και Β.Δ. 195/63, άρθρο 5 παρ. 4). Για το ύψος των οδοιπορικών εξόδων στα οποία περιλαμβάνεται και η ημερήσια αποζημίωση και λοιπά σχετικά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 παράγραφος Δ υποπαράγραφος Δ9, και η αριθ. Οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 απόφαση του Υπ. Οικονομικών με ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2.

Η ημεραργία είναι το ποσό που δικαιούνται τα μέλη του Δ.Σ. και οι αντιπρόσωποι στη Γ.Σ. όταν απασχολούνται σε εργασίες του Οργανισμού (π.χ. επίβλεψη της συντήρησης του εγγειοβελτιωτικού έργου). …Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. και οι αντιπρόσωποι στη Γ.Σ. δεν δικαιούνται έξοδα μετακίνησης ή ημεραργίες για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ.. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα μέλη του Δ.Σ. και οι αντιπρόσωποι στη Γ.Σ. για τη συμμετοχή τους στα ανωτέρω όργανα δεν μισθοδοτούνται από τον Οργανισμό.». Επιπρόσθετα, «με βάση τις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού που μας αποστείλατε, δεν προβλέπονται ημεραργίες για αποζημιώσεις συνελεύσεων. Διευκρινίζεται επίσης ότι η απάντηση της Δ.Ο.Υ. για τις ημεραργίες αφορά στον τρόπο φορολόγησής τους και όχι στη δυνατότητα ή μη χορήγησής τους.».

Ο κ. Τζανακούλης στο σκεπτικό της απόφασης τονίζει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη δεν περιέχει ειδική αιτιολογία, είναι
αόριστη, ενώ υπάρχει μόνο μία γενική αναφορά στο σκεπτικό της σε μία «10. Σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υδροοικονομίας & Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Καρδίτσας». Επιπλέον, η επίκληση των εγγράφων της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας γίνεται για πρώτη φορά στο με αριθμό 199642/17-05-2023 έγγραφο της εκδούσας υπηρεσίας, Τμήμα Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Καρδίτσας, που αποτελεί «υποβολή απόψεων» επί της κατατεθείσας προσφυγής. Το επιχείρημα, ωστόσο, που εισάγεται στο εν λόγω έγγραφο δεν μπορεί να γίνει δεκτό, καθώς η Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδια για τη φορολόγηση εισοδημάτων και όχι για τη χορήγηση αυτών. Επιπρόσθετα, ο Τ.Ο.Ε.Β. Τιτανίου από το οικονομικό έτος 2019 υποβάλλει τους προϋπολογισμούς εσόδων-εξόδων, συμπεριλαμβάνοντας κάθε χρόνο στα «έξοδα διοίκησης» ποσά του ίδιου μάλιστα ύψους για «Αποζημιώσεις συνεδριασ. Μελών ΔΣ & μετακιν.» και «Ημερήσιες αποζημ. Συν/σεων αντιπρ. ΓΣ» και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας τους εγκρίνει”.

Σημειώνουμε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να προσφύγει κατά της συγκεκριμένης απόφασης του κ. Τζανακούλη εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας.

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%BF-%CE%BA-%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%B2-%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: