Πιθανότητα χαλοζοπτώσεων στην Θεσσαλία
8 Ιουνίου 2021
Συνεχίζεται η αναζήτηση για την 76χρονη Σοφία Σιώζου
8 Ιουνίου 2021

Πέντε τροποποιήσεις πρότεινε η ΚΕΔΕ επί του νομοσχεδίου για την τηλεργασία στο Δημόσιο

Πέντε προτάσεις επί ισάριθμων άρθρων κατέθεσε η ΚΕΔΕ επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» κατά τη συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής.

Τις προτάσεις παρουσίασε χθες ο Γρ. Κωνσταντέλλος, μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Σε ότι αφορά συνολικά το νομοσχέδιο όπως σημείωσε ο κ. Κωνσταντέλλος, η ΚΕΔΕ συμφωνεί με τις περισσότερες διατάξεις που περιγράφονται στο νομοσχέδιο. Ωστόσο η ΚΕΔΕ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις επί των εξής άρθρων:

Επί του άρθρου 7 – Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας και συγκεκριμένα επί της παραγράφου 2 που περιγράφεται ότι κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εξ αποστάσεως εκτέλεσή τους, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί την πρότασή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο ή τον εργαζόμενο», η ΚΕΔΕ προτείνει να διατυπωθεί ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση, για τους εργαζομένους ΑμεΑ ,σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εξ αποστάσεως εκτέλεσή τους, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί την αιτιολογημένη πρόταση της κάθε Διεύθυνσης ή οργανικής μονάδας της υπηρεσίας για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, των υπαλλήλων ή των εργαζομένων που δύναται να παρέχουν την εξ αποστάσεως εργασία εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως».

Επί του άρθρου 9- Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας , το οποίο ορίζει ότι το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που δύναται να απασχολείται μέσω τηλεργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης των οποίων η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση Αυτοτελών Τμημάτων, η ΚΕΔΕ σημειώνει ότι «θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα στους ίδιους τους φορείς ανάλογα με τις ανάγκες τους να προσδιορίζουν το ποσοστό των υπαλλήλων που θα τηλεργάζονται».

Επί του άρθρου 12- Σταθμός τηλεργασίας και συγκεκριμένα επί της παραγράφου 4 που ορίζει ότι ο φορέας παρέχει στον τηλεργαζόμενο οδηγίες για τη χωροθέτηση και κατάλληλη διαμόρφωση του Σταθμού Τηλεργασίας, ώστε να ικανοποιούνται σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες απαιτήσεις εργονομίας και ασφάλειας, η ΚΕΔΕ προτείνει την εξής τροποποίηση:

«4. Ο τηλεργαζόμενος οφείλει να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τον εξοπλισμό που θα του διατεθεί και να τον επιστρέψει στην υπηρεσία όποτε του ζητηθεί».

Επί του άρθρου 13 – Καθορισμός θέσεων τηλεργασίας το οποίο ορίζει ότι: δύο φορές εντός εκάστου ημερολογιακού έτους, στο τέλος κάθε εξαμήνου ή σε συντομότερα χρονικά διαστήματα σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης ή του κάθε Αυτοτελούς Τμήματος του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, καθώς και τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων του, η εκτέλεση των οποίων δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεργασίας, με απόφασή του καθορίζει τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της» , η ΚΕΔΕ αντιπροτείνει το εξής:

«Προτείνεται το αρμόδιο όργανο να καθορίσει εγγράφως τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση».

Τέλος επί του άρθρου 14 – Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας που ορίζει τα εξής:

Ο υπάλληλος που επιθυμεί να τηλεργαστεί, υποβάλλει έγγραφο αίτημα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα όπου υπηρετεί. Στο αίτημα του υπαλλήλου αναφέρονται α) ο αριθμός των ημερών και το συνολικό χρονικό διάστημα που επιθυμεί να τηλεργαστεί επί τη βάσει των χρονικών ορίων που τίθενται στο άρθρο 8 και στην απόφαση του άρθρου 13 και β) η διεύθυνση του τόπου παροχής της τηλεργασίας. Στο αίτημα ο υπάλληλος δηλώνει αν επιθυμεί να λάβει Σταθμό Τηλεργασίας και δύναται να προτείνει, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικές ώρες έναρξης και λήξης του νόμιμου ωραρίου απασχόλησής του εντός του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί.
Ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υπαλλήλου, γνωστοποιεί, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, προς τον υπάλληλο την απόφασή του αρμόδιου οργάνου του επί του αιτήματός του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
Η ΚΕΔΕ προτείνει η γνωστοποίηση της τηλεργασίας να κοινοποιείται στον υπάλληλο με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Παράλληλα προτείνει η παράγραφος 3 που ορίζει ότι ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα κοινοποιεί τις αποφάσεις επί των αιτημάτων για τηλεργασία στον άμεσα Προϊστάμενό του και στον Προϊστάμενο της αρμόδιας μονάδας για ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού που συντονίζει και παρακολουθεί τη διαδικασία, να τροποποιηθεί ως εξής:

«3. Ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα κοινοποιεί τα αιτήματα για τηλεργασία στον άμεσα Προϊστάμενό του και όταν εκδοθούν σχετικές Αποφάσεις στον Προϊστάμενο της αρμόδιας μονάδας για ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού που συντονίζει και παρακολουθεί τη διαδικασία».

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: