Κρεμλίνο: Αποτυχημένος «καουμπόι του Χόλιγουντ» ο Μπάιντεν
22 February 2024
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τη ζωή στη Γη
22 February 2024

Πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023: Ρυθμίζονται ζητήματα των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες

Σημαντικές ρυθμίσεις σε γενικότερα ζητήματα και διαδικασίες που αφορούν την επιχορήγηση επιχειρήσεων για θεομηνίες και συγκεκριμένες εξαιρέσεις για τις πληγείσες κατά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 περιλαμβάνει απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρ. Τριαντόπουλου που δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ.

Οι ρυθμίσεις

Ειδικότερα στην Αριθμ. 13027 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’  66)» (Β’ 2670) αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 (Β’ 2670) απόφαση, όπως ισχύει, ως εξής: 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθενται νέα εδάφια και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διενεργείται επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές, εντός εξαμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Οι αρμόδιες επιτροπές δύνανται να αξιοποιούν και εκθέσεις και στοιχεία που προσκομίζονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ.). Κατ’ εξαίρεση, για τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023, οι επιτόπιες αυτοψίες διενεργούνται από τις αρμόδιες επιτροπές ή τα αρμόδια κλιμάκια κρατικής αρωγής το αργότερο έως και την 5η Απριλίου 2024. Ειδικά για τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διενέργεια αυτοψίας λόγω αδυναμίας πρόσβασης που οφείλεται σε μη υποχώρηση των υδάτων, πραγματοποιείται προκαταρκτική εκτίμηση βάσει υποβαλλόμενων στοιχείων για τον σκοπό της προκαταβολής ή της πρώτης αρωγής και μετά την υποχώρηση των υδάτων πραγματοποιείται αυτοψία και τελική εκτίμηση για τον σκοπό υπολογισμού της τελικής επιχορήγησης».

  1. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Οι ζημίες στα μέσα παραγωγής και τον εξοπλισμό καλύπτονται μόνο εφόσον έχουν συνάφεια με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ειδικά για τις περιπτώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβάνεται και το έγγειο κεφάλαιο. Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 77/2023 (Α’ 130), στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται κινητά ή αποσπώμενα στοιχεία του ενεργητικού ή στοιχεία που προστίθενται, και είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση του χώρου λειτουργίας και τη λειτουργία της επιχείρησης.»
  2. Στην παρ. 5 του άρθρου 3 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 5 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 77/2023 (Α’ 130), οι ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο καλύπτονται εφόσον το αγροτεμάχιο ανήκει στην αγροτική εκμετάλλευση ως ιδιόκτητο ή υφίσταται μίσθωση που έχει συναφθεί με ημερομηνία προγενέστερη της επελεύσεως της θεομηνίας ή υφίσταται χρησιδάνειο μεταξύ συζύγων και γονέων – τέκνων που έχει συναφθεί με ημερομηνία προγενέστερη της επελεύσεως της θεομηνίας. Η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων. Στην περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου, ο δικαιούχος υποχρεούται σε αποκατάσταση των ζημιών στο έγγειο κεφάλαιο, εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία επέλευσης της θεομηνίας. Για τη διαπίστωση της αποκατάστασης διενεργείται σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες επιτροπές. Ο δικαιούχος μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Περιφέρεια προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος. Η Περιφέρεια αποστέλλει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής βεβαίωση για την ολοκλήρωση ή μη της αποκατάστασης. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αποκατάστασης το μέρος της επιχορήγησης που αφορά τις ζημιές στο έγγειο κεφάλαιο επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ν. 4978/2022 (Α’ 190). Σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο που δεν ανήκει σε αγροτική εκμετάλλευση ή δεν υφίσταται μίσθωση ή χρησιδάνειο σε αγροτική εκμετάλλευση, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ και εξόφλησης της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.»
  3. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Για τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023, οι ζημιές σε προϊόντα, πρώτες ύλες και εμπορεύματα αποθηκευμένα σε εγκαταστάσεις τρίτων, δύνανται να καλύπτονται εφόσον έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, οι εγκαταστάσεις τρίτων βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής και αποδεικνύεται ότι ήταν αποθηκευμένα σε αυτές από συμβατικά έγγραφα ή άλλα οικονομικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσοστού επιχορήγησης που καθορίζεται κάθε φορά για τις λοιπές ζημιές. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, στις περιπτώσεις αποθηκευμένων προϊόντων αγροτών σε αποθήκες αγροτικών συνεταιρισμών το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ίσιο ποσοστό επιχορήγησης που καθορίζεται κάθε φορά για τις λοιπές ζημιές. Για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας παραγράφου οι ζημιές του πρώτου εδαφίου καταγράφονται σε ξεχωριστή συγκεντρωτική κατάσταση και διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, διακριτά και με την αναφορά ότι πρόκειται για προϊόντα, πρώτες ύλες ή εμπορεύματα αποθηκευμένα σε εγκαταστάσεις τρίτων.»
  4. Στο άρθρο 3Α προστίθεται νέο εδάφιο και το άρθρο 3Α διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 3Α Οι αιτήσεις για την επιχορήγηση και τη διενέργεια αυτοψίας υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία επέλευσης του φαινομένου. Κατ’ εξαίρεση, για τις πλημμύρες του μηνός Σεπτεμβρίου του 2023, οι αιτήσεις για την επιχορήγηση και τη διενέργεια αυτοψίας υποβάλλονται έως και τη 12η Ιανουαρίου 2024. Οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτήσεις από τους αγρότες και τις κτηνοτροφικές μονάδες υποβάλλονται μέσω των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 (όπως αποθηκευμένα προϊόντα, πάγιο εξοπλισμό) για τις οποίες αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Ειδικά για τη δήλωση ζημιών σε έγγειο κεφάλαιο από τις πλημμύρες του μηνός Σεπτεμβρίου του 2023, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από την αγροτική εκμετάλλευση που υπέστη τις ζημιές έως και τη 12η Ιανουαρίου 2024 ως ανωτέρω, αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα το αργότερο έως και την 15η Μαρτίου 2024, αποκλειστικά και μόνο για τις ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο.»
  5. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται και η παρ. 1 του άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με ποσοστό επί του ποσού της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, ζημίας, που δεν καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ ανά δικαιούχο για κάθε θεομηνία, με την εξαίρεση των περιπτώσεων των πυρκαγιών Ιουλίου και Αυγούστου 2023 και των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2023, για τις οποίες το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 και το οποίο ύψος εφαρμόζεται ανά δικαιούχο ή στην περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων, εφαρμόζεται ανά υποκατάστημα για μέχρι δύο (2) υποκαταστήματα, ήτοι μέχρι το διπλάσιο του ύψους που εφαρμόζεται ανά δικαιούχο.» Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 (Β’ 2670) απόφαση.

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2023-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: