Όποιος ενδιαφέρεται αληθινά για σένα, ξέρει να σε διεκδικήσει
8 December 2021
Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ για τις παγκόσμιες ημέρες κατά της διαφθοράς, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βουνών
9 December 2021

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Απόφαση σταθμός στην Περιφέρεια Αττικής για τα ρέματα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Απόφαση σταθμός στην Περιφέρεια Αττικής για τα ρέματα

• Με αφορμή την Πικροδάφνη τα ρέματα αντιμετωπίζονται πλέον ως βιότοποι στη χάραξη των αντιπλημμυρικών σχεδίων.

Νέα κουλτούρα στην αντιμετώπιση των ρεμάτων φέρνει η παράταξη «Αττική -Πράσινη Περιφέρεια», στην Αττική. Για πρώτη φορά, με αφορμή το ρέμα της Πικροδάφνης, τα ρέματα αντιμετωπίζονται ως βιότοποι με οικολογική οπτική και όχι απλά ως αγωγοί νερού. Όπως είναι γνωστό, η παράταξη «Αττική Πράσινη Περιφέρεια» είναι η περιφερειακή παράταξη του Πράσινου Κινήματος, που έχει εκλέξει δύο Περιφερειακούς Συμβούλους στην Αττική. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της παράταξης Νίκος Παπαδάκης, έκανε την εισήγηση διευθέτησης του ρέματος της Πικροδάφνης.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αρχική απόφαση διευθέτησης είχε παρθεί το 2016 από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Συλλογικότητες υπέρ των ρεμάτων, πολύ σωστά, προσέφυγαν στο ΣτΕ, αφού η συγκεκριμένη απόφαση είχε τη φιλοσοφία της τσιμεντοποίησης και της χρησιμοποίησης του ρέματος μόνο ως αγωγού νερού, χωρίς να αναδειχθεί το φυσικό του κάλος. Ευτυχώς η απόφαση 2313/2020 του ΣτΕ, έδωσε τη δυνατότητα, έστω και περιορισμένα, να γίνουν συμπληρώσεις και διευθετήσεις στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της διευθέτησης του ρέματος της Πικροδάφνης. Αρπάζοντας την ευκαιρία ο επικεφαλής της παράταξης του Πράσινου Κινήματος στην Αττική, Νίκος Παπαδάκης εισηγήθηκε και ψηφίστηκαν τα εξής:
• οι απαραίτητες διευθετήσεις να γίνονται με χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον
• να γίνει καταγραφή και, κατά προτεραιότητα, κατεδάφιση των αυθαιρέτων που βρίσκονται μέσα στην κοίτη των ρεμάτων, εφόσον οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις έχουν τελεσιδικήσει.
• Να παραμείνει η διατήρηση της ανοικτής κοίτης και της φυσικής διατομής και, κατά το δυνατόν, επανάκτηση της φυσικής κοίτης
• Να πραγματοποιηθεί η ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών σχηματισμών των ρεμάτων και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών που συναρτώνται με τη φυσική τους λειτουργία
• Να δρομολογηθεί η δημιουργία κατά το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό παραρεμάτιων ζωνών προστασίας ανοικτών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, υπαίθριος αναψυχής και αθλητισμού στον εξωαστικό χώρο και στον αστικό χώρο, καθώς και μεταβατικών ζωνών χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης προς τις παραρεμάτιες ζώνες
• Να προχωρήσει η δημιουργία εκατέρωθεν του ρέματος διαπερατών πεζοδρομίων ή πεζοδρόμων καθώς και γραμμικών πάρκων και στοιχείων σύνδεσης αστικού περιαστικού πρασίνου, ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλους χώρους πρασίνου και πιθανούς αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους
• Να ληφθεί υπόψιν η Υπουργική Απόφαση στην οποία αποφασίζεται η απαγόρευση κατασκευών και εργασιών εντός των πλημμυρικών γραμμών όπως και πλησίον αυτών.
• Να παρθεί η απόφαση έτσι ώστε όλα τα υψίκορμα δένδρα για τα οποία ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την απομάκρυνσή τους να μετεφυτευθούν σε παραπλήσιες θέσεις ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να προγραμματισθεί η φύτευση αντίστοιχου αριθμού και είδους στελεχών σε επιλεγμένες θέσεις, μετά από σχετική φυτοτεχνική μελέτη
• Να εκπονηθεί μελέτη βιοποικιλότητας για το εν λόγω ρέμα από την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να διαφανεί η ανάγκη λήψης επιπρόσθετων ή μη μέτρων για την ενδεχόμενη προστασία συγκεκριμένων ειδών. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εξασφάλιση ενός συνεχούς βιοτόπου μπορεί να αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ρέματος και θα πρέπει τότε να διερευνηθεί εάν είναι εφικτό και με τεχνικοοικονομικά κριτήρια, όσα από τα πρανή διαπιστωμένα μπορούν να συγκρατηθούν επαρκώς από την υπάρχουσα βλάστηση ή επιπρόσθετη βλάστηση ή και επιπρόσθετα μέτρα, όπως και τμήματα του ρέματος με αξιόλογη γεωμορφολογία (πχ παρόχθιες ή εντός της κοίτης εμφανίσεις ερυθράς μάργας) να παραμείνουν σε μια περισσότερο ελεύθερη (“φυσική”) κατάσταση.
• πριν την οριστικοποίηση των όποιων επεμβάσεων θα πρέπει να ληφθούν οι γνωμοδοτήσεις από την αρμόδια Δασική Διεύθυνση και την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία αλλά (για πρώτη φορά) και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το ΕΛΚΕΘΕ

Είναι πλέον πασιφανές ότι στην σχετική μελέτη δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον επιπρόσθετα σχέδια κάλυψης του ρέματος Πικροδάφνης (όπως συνέβαινε στο παρελθόν) και άσκοπες ενισχύσεις με ασύμβατα υλικά. Επίσης δεν γίνεται καμία παρέμβαση στη κοίτη του ρέματος που παραμένει στη φυσική χωμάτινη κατάσταση της. Η περιφερειακή παράταξη του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ”Αττική Πράσινη Περιφέρεια“ με τις εισηγήσεις – παρεμβάσεις της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προωθεί διαχρονικά μία σύγχρονη, αειφορική πολιτική αναφορικά με τη διαχείριση των ρεμάτων που να διασφαλίζει, με όσο το δυνατόν φυσικό τρόπο, μία σοβαρή αντιπλημμυρική προστασία μέσα στον αστικό ιστό.

Για το συγκεκριμένο θέμα ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Αττική Πράσινη Περιφέρεια», Νίκος Παπαδάκης, δήλωσε τα εξής: «Για εμάς στο Πράσινο Κίνημα τα ρέματα είναι βιότοποι, υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος και τα αντιμετωπίζουμε με την σοβαρότητα που αρμόζει. Με τις μικρές μας δυνάμεις αγωνιζόμαστε στην Περιφέρεια Αττικής, να ψηφιστούν οι εισηγήσεις μας. Ευτυχώς, οι οικολογικές συλλογικότητες είχαν προσφύγει στο ΣτΕ και μας δόθηκε η δυνατότητα να διορθώσουμε όσο μπορούμε μία κακή παλαιότερη απόφαση. Γιατί τα ρέματα είναι η κληρονομιά προς τα παιδιά μας.»

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: