Σύσταση κοινής ομάδας εργασίας ΚΕΔΕ – ΥΠΕΣ
5 December 2019
Αντισυλληπτικά: Περιοχή- κλειδί του εγκεφάλου είναι μικρότερη στις γυναίκες που τα παίρνουν
5 December 2019

Πρόσκληση για την Αστική αναζωογόνηση από το Πράσινο Ταμείο

Το Πράσινο Ταμείο καλεί το σύνολο των Δήμων της χώρας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019 – 20120, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019».
Η πρόσκληση είναι η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση» για τα έτη 2019 – 2020. Η δεύτερη Πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020.
Η επιλογή αυτή γίνεται για να δοθεί η δυνατότητα στους δυνητικά δικαιούχους Δήμους να ωριμάσουν και να καταστούν επιλέξιμα έργα τα οποία θα μπορούν να υποβληθούν στο πρόγραμμα – σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οδηγού του Προγράμματος – χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργούνται καθυστερήσεις σε όσους διαθέτουν ωριμότητα σε αυτή τη φάση.
Με δεδομένο τον ενιαίο χαρακτήρα του συγκεκριμένου προγράμματος, οι όροι της δεύτερης πρόσκλησης θα είναι ταυτόσημοι με αυτούς της πρώτης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα ως εξής:
Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1:
1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου
1.2. α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.
β. Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2
Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 2:
2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.
2.4. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.
2.5. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
2.6. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.
2.7. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,
2.8. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων,
2.9. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.
2.10. Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμιάντου) από σχολικές εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια σε πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές. Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων έργων ή έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Προϋπόθεση είναι
α) η υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός του έτους 2019 β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους και γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης. Σε καμία περίπτωση το Πράσινο Ταμείο δεν χρηματοδοτεί έργο ή τμήμα έργου το οποίο έχει ήδη πληρωθεί.
Μη ώριμες προτάσεις που τυχόν υποβληθούν θα απορρίπτονται βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού του Οδηγού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 55.000.000 € εκ των οποίων τα 35.000.000,00 € για το έτος 2019 και τα 20.000.000,00 € για το έτος 2020.
Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Μέτρο.
Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου (σύμφωνα με τους τύπους του εδαφίου 6 «ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π.).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019 – 2020 Α ́ Πρόσκληση Δεκέμβριος 2019, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019», όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για την υποβολή προτάσεων.
Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα Μέτρα του προγράμματος.
Διευκρινίζεται ότι μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός χώρους. Εάν ένας Δήμος υποβάλλει προτάσεις σε δύο διαφορετικά Μέτρα, ή περισσότερες από δύο προτάσεις στο ίδιο Μέτρο, οι αιτήσεις δεν θα εξετάζονται.
Το προβλεπόμενο «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» διαμορφώνεται ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου σε συνάρτηση με τα Μέτρα του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος του «αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο».
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 2 Δεκεμβρίου 2019 έως και την 8η Μαΐου 2020, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr).
Για την υποβολή, ο Δικαιούχος θα πρέπει αρχικά να εγγραφεί ως «χρήστης», εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος.
Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο Δικαιούχος θα μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική υποβολή. Η οριστική υποβολή της γίνεται άπαξ και παίρνει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο.
Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρμας με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τα στοιχεία της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,ΕΠΙΛΟΓΗΣΚΑΙΕΝΤΑΞΗΣ
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας εισερχομένου. Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή αποκλεισμού –όπως αναφέρεται στο επόμενο εδάφιο (5)– τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους.
Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου ένταξης. Η απόφαση ένταξης του έργου εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό του, λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο του Χ.Π. και σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.
Κατά της απόφασης αυτής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ασκήσουν τις διοικητικές προσφυγές του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού:
 Επιλεξιμότητα
 Ιδιοκτησιακό / θεσμικό καθεστώς  Ωριμότητα
Για να θεωρηθεί μια πρόταση πλήρης και να ενταχθεί θα πρέπει να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια στο σύνολό τους.
Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος ικανοποίησης αυτών καταγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Διαχείρισης του Χ.Π.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των αναφερομένων στο εδάφιο 10 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ–ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: www.prasinotameio.gr , η οποία αποτελεί το κύριο εργαλείο επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου με τους ενδιαφερομένους και όπου είναι αναρτημένος ο Οδηγός Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού.

Comments are closed.

%d bloggers like this: