Ανακύκλωση με αντάλλαγμα εισιτήρια
11 October 2019
Διαδήλωση ενάντια στα αιολικά το Σάββατο στην Καρδίτσα
11 October 2019

ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : Συνεδριάζει στις 18 Οκτωβρίου

Στις 18 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με τα εξής θέματα:

Θέμα 1ο:

Επικύρωση Πρακτικών της 11ης Συνεδρίασης έτους 2019 (Πρακτικό 11/27-09-2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Εισηγητής:Βασίλειος Πινακάς

Θέμα 2ο:

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2019. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Αγοραστός

Θέμα 3ο:

Τροποποίηση προϋπολογισμών – πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Αγοραστός

Θέμα 4ο:

Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) Εισηγητής:Κωνσταντίνος Αγοραστός

Θέμα 5ο:

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ και ορισμός εκκαθαριστού στην ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Αγοραστός

Θέμα 6ο:

Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και αναπληρωτή αυτού, προκειμένου να αποτελέσει μέλος της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 30/1996) σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 άρθ. 238 Ν.3852/2010(Α΄ 87)» Εισηγητής:Κωνσταντίνος Αγοραστός

Θέμα 7ο:

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έτος 2019. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Αγοραστός

Θέμα 8ο:

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης έτους 2019 με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας. Εισηγητής:Νικόλαος Λιούπας

Θέμα 9ο:

Πανελλήνιο Ετήσιο Μαθηματικό Συνέδριο Εισηγητής:Νικόλαος Λιούπας

Θέμα 10ο:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: « Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 9MW στη θέση Κραταιά» στην Τ.Κ. Νέσωνος του Δήμου Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Μπάρδας

Θέμα 11ο:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 9MW στη θέση Κορυφή» στην Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσωνος του Δήμου Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Μπάρδας

Θέμα 12ο:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 998 kW» ιδιοκτησίας της “ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” στην θέση «Κάμπος» της Τ.Κ. Μαγούλας της Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, της ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Μπάρδας

Θέμα 13ο:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση και τροποποίηση ΑΕΠΟ και έγκρισης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) για τη λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων, ιδιοκτησίας της «ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», έκτασης 47.206μ2, στη θέση Κριτήρι του Δήμου Τυρνάβου, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Μπάρδας

Θέμα 14ο:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας : «Κτηνοτροφική Μονάδα δυναμικότητας 400 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης» στη θέση «Πόρους ή Βαμβακιές» στη Τ.Κ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κύριος του έργου: Αστερίου Γεώργιος Σεΐτης και ΣΙΑ Ε. Ε. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Μπάρδας

Θέμα 15ο:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7996,32 KW», φερόμενης ιδιοκτησίας της “Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.”, σε έκταση 254.280,03 τ.μ., στη θέση “Γαλατάς ή Μικρή Μαγούλα” της Τ.Κ. Λουτρού, στο Δήμο Λαρισαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Μπάρδας

Θέμα 16ο:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο Μαλακασίου, της εταιρείας ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, ισχύος 4.18MW στην ΤΚ Παναγιάς, του Δήμου Καλαμπάκας, της ΠΕ Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Εισηγητής:Κωνσταντίνος Μπάρδας

Θέμα 17ο:

Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία υφιστάμενου λατομείου ασβεστολιθικών και σχιστολιθικών και άλλων προϊόντων πέτρας, φερόμενης ιδιοκτησίας ΓΚΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, έκτασης 23.027,49 m2 στη θέση «Τζουγκανάκι», Δ.Δ. Οξυάς, Δήμου Μουζακίου, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Μπάρδας

Θέμα 18ο:

Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων, φερόμενης ιδιοκτησίας ΝΤΑΓΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑΣ, έκτασης 139.404,19m2 στη θέση «Μακρυβούνι», Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, Δήμου Παλαμά, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εισηγητής:Κωνσταντίνος Μπάρδας

Comments are closed.

%d bloggers like this: