Νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
15 June 2021
Β. Τσιάκος: Να σταματήσει άμεσα η υποβάθμιση του σιδηροδρόμου Δυτ. Θεσσαλίας
15 June 2021

ΥΠΕΝ: Διορίστηκε ο εθνικός συντονιστής πολεοδομικού σχεδιασμού

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, στη θέση του «Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας» διορίζεται ο Γεώργιος Γκανασούλης, «Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας». Πρόκειται για ανώτατο υπάλληλο του ΥΠΕΝ, ο οποίος έχει διακριθεί κατά την υπηρεσιακή σταδιοδρομία του, γνωρίζει τα θέματα και την λειτουργία του υπουργείου και της διοίκησης και διατηρεί ενεργή σχέση, συνδράμοντας στο έργο του υπουργείου και εκπροσωπώντας το ΥΠΕΝ σε θεσμικά όργανα, όπως ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Με κλειστό χρονοδιάγραμμα εντός της πενταετίας 2021-25, ώστε να αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και να μην επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός από δαπάνες ανολοκλήρωτων έργων, στο βασικό έργο του «Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας» είναι να προχωρήσει τις διαδικασίες ανάθεσης και να διασφαλίσει την ολοκλήρωση των μελετών και των έργων για τα προγράμματα:

εκπόνησης τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων,
οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων,
δημιουργίας των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης,
αναγνώρισης οδών.
Στην απόφαση διορισμού που υπογράφει ο ΥΠΕΝ προβλέπεται ότι η θητεία του Γεώργιου Γκανασούλη διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το έργο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, δηλαδή έως το 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα χρηματοδοτούμενα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ σημειώνεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η θητεία του Συντονιστή δύναται να λήξει και πριν την ολοκλήρωση του έργου.

Για τις αμοιβές του «Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας» προβλέπεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ύψος των αμοιβών ορίζεται με προηγηθείσα απόφαση του ΥΠΕΝ, η οποία εκδόθηκε στις 10/05/2021 από τον υπηρεσιακό γραμματέα του υπουργείου Νικόλαο Μιχαλόπουλο και ανέρχεται σε 276.372,00 € για την περίοδο 2022-2025.

Συγκεκριμένα η απόφαση αφορά στην «έγκρισή για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ύψους διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (276.372,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Ειδικό Φορέα 1031-203-0000000 «Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος» και στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 2130102001 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά » και 2190301002 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά», οικονομικών ετών 2022,2023, 2024 & 2025 για την κάλυψη δαπάνης για τον διορισμό Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας, υπαγόμενου στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 14 του Ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το έργο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4759/2020, το οποίο υπολογίζεται, για τις ανάγκες της παρούσης, σύμφωνα με το χρονικό όριο λήξης του τρέχοντος Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Σχεδίου , ήτοι μέχρι 31.12.2025».

Comments are closed.

%d bloggers like this: