Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ
30 Ιουνίου 2021
Λάρισα: Φροντίδα για την κάλυψη των αναγκών ατομικής υγιεινής των αστέγων από τη Δομή Αστέγων του Δήμου
30 Ιουνίου 2021

Νέα απόφαση Θ. Σκυλακάκη για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ

Με νεότερη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ απόφασή του για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 1 καθώς και μέρος του άρθρου 2 της προηγούμενης απόφασης.

Ειδικότερα στην νέα απόφαση περιλαμβάνονται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που καλούνται να αποπληρώσουν οι ΟΤΑ και αυτές που προέκυψαν και μετά την 30ή Ιουνίου και μέχρι 31ή Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση: «Για τους ΟΤΑ που επιχορηγούνται κατά το τρέχον οικονομικό έτος αλλά και για τους ΟΤΑ που έχουν λάβει αντίστοιχη επιχορήγηση κατά το οικονομικό έτος 2020 και ολοκληρώνουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, τα ποσά των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν παρακρατούνται από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.

Η ολοκλήρωση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ θεωρείται ότι έχει συντελεστεί όταν δεν εμφανίζονται στο ΜΔ ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. Α του άρθρου 1 της παρούσας και, επιπλέον, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι υποχρεώσεις αφορούν σε δαπάνες που δεν δύναται να πληρωθούν λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου ή λόγω διαδικασιών φορέα χρηματοδότησης που αφορούν ιδίως σε δαπάνες που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα επενδυτικού χαρακτήρα ή πρόκειται για υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους ή πρόκειται για υποχρεώσεις που νομίμως έχουν αναληφθεί αλλά βρίσκονται υπό δικαστική διεκδίκηση.

Ο έλεγχος για την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, των ΟΤΑ διενεργείται με ευθύνη της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση αποστέλλει μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2021 στο ΓΛΚ σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ, όπως και με το ύψος των ποσών που εντάσσονται στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 2/72150/ΔΠΓΚ/18.5.2021 υπουργική απόφαση».

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: